Salgs- og leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem køber og Fokus Skilte i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom mellem parterne.


Tilbud 

Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato.

Tilbuddet er betinget af, at:

-Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbuddet. 

-Køber ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbuddet. 

-Det af køber fremsendte materiale svarer til Fokus Skiltes afgivne tilbud.

-Har køber anmodet Fokus Skilte om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er Kamark Grafisk A/S berettiget til at få dette arbejde betalt.


Pris

Alle priser er ekskl. moms, afgifter og levering.

Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er Fokus Skilte berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.


Ud over den tilbudte eller aftalte pris er Fokus Skilte berettiget til at kræve betaling for: 

-Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, køber har givet Fokus Skilte, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.

-Ekstraarbejde som følge af at køber rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt. 

-Ekstraarbejde som følge af at køber foretager flere korrekturer end aftalt i tilbuddet. 

-Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med køber efter aftalens indgåelse. 

-Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet købers forhold.


Med mindre andet er aftalt, skal køber til enhver tid sørge for, at Fokus Skilte har de nødvendige forudsætninger og informationer til brug for fremstilling af den af køber ønskede ydelse. Når Fokus Skilte fremsender udkast/korrektur, er disse bindende for køber med mindre, de skriftligt kommenteres.


Annullering af ordre

Såfremt køber ønsker at annullere en afgivet ordre, forbeholder Fokus Skilte sig ret til at fakturere alle afholdte og disponerede omkostninger vedrørende ordren.

Fokus Skilte kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret økonomisk mellemværende med Fokus Skilte.


Levering

Oplyste leveringstider er ab fabrik.

Med mindre andet er aftalt, sker levering ab fabrik, således at det leverede herefter er undergivet købers regning og risiko.


Leveringstiden er under forbehold for strejke, lockout, driftsforstyrrelser, forsinkelser fra vores leverandører, vejrlig samt andre omstændigheder, der ikke kan tilskrives Fokus Skilte.


Fokus Skiltes leverance omfatter kun montage, såfremt der indgås aftale herom. Såfremt der er indgået aftale om montering, anses levering for sket ved Fokus Skiltes færdigmelding af montagen. Risikoen for hændelige skader på det monterede overgår efter færdigmelding til køber. Hvis køber ibrugtager leverancen inden montagens færdigmelding, hæfter køber for skader, bortkomst eller forringelser, som ikke skyldes Fokus Skiltes forhold. Er det aftalt, at Fokus Skilte skal montere varerne, skal køber sikre, at montagen kan foretages på det aftalte tidspunkt og uden at montøren sinkes af andre håndværkere, oplagrede materialer eller lignende. Meromkostninger som følge af sådanne hindringer og forsinkelser afholdes af køber.


Returnering

Specielt forarbejdede emner, specielt hjemkøbte varer samt lagervarer, der er opskåret efter mål, tages ikke retur. Ikke-specielt forarbejdede emner tages kun retur efter forudgående aftale. Ved returnering foretager Fokus Skilte en kreditering svarende til 75% af det fakturerede beløb. For varer, der returneres uden forudgående aftale, nægtes modtagelse. Returnering sker i alle tilfælde for købers regning.


Godkendelser 

Medmindre andet aftales, sørger køber selv for eventuelle nødvendige godkendelser fra udlejere, offentlige myndigheder m.v.


Betaling

Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag ellers kontant ved levering.

Ved overskridelse af betalingsfristen pålægges køber en rente på 1,5% af fakturabeløbet pr. påbegyndt måned indtil betaling sker. Hertil pålægges køber et rykkergebyr på DKK 100. Fokus Skilte kan ændre ovennævnte rentesats, såfremt der i perioden fra købers afgivelse af ordre til levering heraf sker ændringer i diskontorentesatsen.


Ved ordrer under DKK 500 forbeholder Fokus Skilte sig ret til at fakturere et ekspeditionsgebyr på DKK 75 pr. ordre. 


Ejendomsret, ophavsret m.v.

Ophavsretten til de af leverandøren udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører Fokus Skilte og må ikke uden Fokus Skiltes godkendelse overlades til tredjemand.


Ejendomsrettet over salgsgenstanden(e) forbliver Fokus Skiltes, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt indbetalt. Hvad Fokus Skilte har tilvejebragt til brug for leverancen såsom forarbejder, reproduktions- og trykmedia bl.a. film, værktøj som stanse-, prægeværktøj og lignende, samt de hos Fokus Skilte elektronisk lagrede materialer (logo, design, tekster, billedmotiver m.v.) er Fokus Skiltes ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. 


Forsinkelse

Indtræder forsinkelse, er køber kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt køber samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.


Mangler

Fokus Skilte har intet ansvar for fejl, som køber ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.


Køber skal kontrollere det leverede straks ved modtagelsen, og eventuel reklamation skal ske skriftligt og senest 3 dage fra modtagelsen. Medmindre andet er aftalt, skal defekte varer, hvorover der reklameres, omgående returneres til Fokus Skilte i samme stand som de blev modtaget. Købers reklamation berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for det leverede eller til at tilbagekalde betaling for det leverede. Fokus Skilte vil ikke kunne afkræves erstatninger m.v., der overstiger varens værdi. Fokus Skilte er ikke ansvarlig for købers driftstab eller andre indirekte tab, der måtte skyldes udeblivende, forsinkede, mangelfulde eller andre ufuldstændige leverancer.


Fokus Skilte hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at køber selv tilvejebringer materialer, medier eller andet til leverancen.


Fokus Skilte er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt køber ikke skriftligt har givet Fokus Skilte nøjagtig instruktion om disses placering.


Erstatningsansvar

Fokus Skilte og køber er erstatningsansvarlige for egne handlinger og undladelser efter dansk rets almindelige erstatningsregler.


Force majeure

Uanset eventuelle modstridende vilkår i aftalegrundlaget er Fokus Skilte ikke ansvarlig over for køber for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Fokus Skiltes kontrol, og som Fokus Skilte ikke kunne forudse ved aftalens indgåelse, fx usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, epidemier, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.


Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler om produktansvar.


I det omfang, intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, og Fokus Skilte ikke handler groft uagtsomt, er Fokus Skilte ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som kan henføres til produktansvarsskade.


Bliver Fokus Skilte pålagt et ansvar i forbindelse med købers brug af leverede varer og/eller ydelser – herunder videresalg – er køber pligtig til at holde Fokus Skilte skadesløs. .


Tredjemands rettigheder

Fokus Skilte har intet ansvar for købers manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af hhv. skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.


Hvis Fokus Skilte er erstatningsansvarlig over for tredjemand som følge af købers manglende hjemmel til erhvervsmæssig udnyttelse af tredjemands rettigheder, forpligtes køber til at holde Fokus Skilte skadesløs herfor.


Underleverandører

Fokus Skilte er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandører.


Tvist

Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende Fokus Skiltes leverance eller vedrørende forståelse af nærværende salgs- og leveringsbetingelser søges løst ved forhandling mellem parterne. Hvis disse forhandlinger ikke fører til resultat, vil en evt. retssag skulle anlægges ved dansk domstol og afgøres i henhold til dansk lov.